BZT USA


Qui Cách: 

Dạng bột 454g/gói

Thành Phần: 

Saccharomyces cerevideae

Lactobacillus acidophilus

Bacillus megaterium

Bacillus lichenjfformis

Amylase

Protease

Công Dụng: 

Cung cấp vi sinh vật có lợi trong môi trường ao nuôi. 

Liều Dùng: 

-Cấy vi sinh BZT USA trước 3 ngày khi thả nuôi: 454g/2000m3 nước

-Tôm 1 đến 2 tháng tuoooir: 454g/ 2000-3000m3 nước (đình kỳ 7 ngày 1 lần)

-Tôm 3 đến 4 tháng tuổi: 454g/1000-2000m3 nước (đình kỳ 7 ngày 1 lần)

-Khi đáy ao ô nhiếm nặng, tảo ở mật độ dày, tảo tàn đột ngột làm thiếu oxy dẫn đến tôm nổi đầu, tấp mé: sử dụng 454g/1000m3 nước (sử dụng 2 ngày liên tiếp)


Vui lòng để lại thông tin